Skip to main content

Lapin liiton hallitus päätti 10.12.2021 ilmoittaa MRL 63 §:n mukaisesti Rajapalojen kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan vireilletulosta ja asettaa kaavoitusmenettelyyn liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Vireilletulokuulutus julkaistaan Lapin liiton ja Lapin kuntien ilmoitustauluilla 21.12.2021 sekä Lapin Kansassa ja Meän Tornionlaaksossa 23.12.2021. 

Samalla on lähetetty kuntiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville asetettavaksi. Suunnitelman tarkoituksena on kertoa vaihemaakuntakaavan lähtökohdista, aikataulusta ja siitä, kuinka suunnitteluun on mahdollista osallistua. 

Suunnitelmassa eritellään myös, mitä vaikutuksia tullaan arvioimaan ja miten. Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollista antaa koko kaavaprosessin ajan, ja suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa prosessin aikana. 

Kaavoitukseen voivat osallistua maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava voi huomattavasti vaikuttaa. Kaavoitukseen ovat osallisena myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelu koskee. Osalliset saavat osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia, ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 

Palautetta on mahdollista antaa maakuntakaavatyön eri vaiheissa ja usein eri tavoin. Ensimmäisen kerran palautetta otetaan vastaan kaavan vireilletulon ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuuluttamisen yhteydessä sekä kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville. Myöhemmin osalliset voivat antaa palautetta kaavan valmisteluvaiheessa ja muistutuksen kaavaehdotuksesta. Vapaamuotoista palautetta otetaan myös vastaan koko kaavaprosessin ajan, ja kaavatyöhön voi osallistua prosessin aikana järjestettävissä esittely- ja keskustelutilaisuuksissa. 

Lisätietoa aiheesta: Rajapalojen kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava – Lapin liitto

Malminetsintää Natura-alueilla ei olla kieltämässä 

Lapin liiton syysvaltuusto kokoontui maanantaina 10. joulukuuta päättämään uudesta Lappi-sopimuksesta, jonka tavoitteena on kehittää Lappia yhteistyössä lappilaisen toimijakentän kanssa seuraavan neljän vuoden ajan. Lappi-sopimuksessa esiintyvä kohta Natura-alueiden valjastamisesta hyötykäyttöön on esitetty sopimuksessa seuraavanlaisesti:

”Lapissa säästetään koskematonta luontoa tuleville sukupolville Toimintojen sijoittumista määrittää merkittävästi Lapin laaja ja monipuolinen Natura-alueiden verkosto. Tulevien vuosikymmenten aikana on mahdollista, että Natura-alueilta löydetään merkittäviä malmiesiintymiä tai syntyy tarvetta hyödyntää niitä muilla merkittävillä tavoilla. Lapissa tavoitteena on, että niitä voidaan ympäristöä säästäen ja korvaavia alueita osoittaen ottaa hyötykäyttöön. Tavoitteena on myös, ettei Natura-alueiden pinta-ala maakunnassa pienene, eikä laatu heikkene.”

Lapin liiton uudet valtuutetut hyväksyivät Lappi-sopimuksen. 

Anna palautetta kaavoitussuunnitelmasta