Skip to main content

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä (YVA) hankitaan tietoa suunnitteilla olevan kaivoshankkeen vaikutuksista luonnonympäristöön ja ihmisiin. YVA:in kootaan tietoa hankealueesta, hankkeen vaikutusalueesta sekä hankkeen eri toiminnoista ja ominaisuuksista, joista vaikutuksia voi aiheutua. Samalla etsitään keinoja ja ratkaisuja haitallisten vaikutusten välttämiseen ja lieventämiseen. YVA-menettely käynnistyy virallisesti YVA-ohjelman toimittamisen jälkeen yhteysviranomaiselle eli Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Tavoitteena on, että YVA-menettelyn aikana saatu ja kerätty tieto ohjaa hankkeen suunnittelua. Hankesuunnittelu ja YVA etenevät yhtäaikaisesti niin, että ehdotetuista suunnitelmista saatuja palautteita ja alustavasti tunnistettuja vaikutuksia ympäristöön tarkastellaan, ja kerättyjen tietojen avulla suunnitelmia tarkennetaan edelleen. 

YVA:a varten kerätään merkittävä määrä tietoa muun muassa alueen luonnonympäristöstä, siellä asuvista ihmisistä ja elinkeinoista. Paras paikallistuntemus on alueella asuvilla ja toimivilla ihmisillä. Paikallisilta asukkailta saatu palaute pyritään ottamaan huomioon suunnittelussa mahdollisimman kattavasti. Osana YVA-menettelyä järjestetään useita sidosryhmätapaamisia ja palautetta kerätään myös sähköisen palautekanavan avulla hankkeen suunnittelun ajan. Paikallisten osallistuminen hyödyttää arviointi- ja suunnittelutyötä olennaisesti.

Selvitysten ja arvioinnin kuluista vastaa kaivoshanketta kehittävä Mawson. YVA-ohjelman laadinnasta vastaa ympäristökonsultti Vahanen Environment Oy. Laaja asiantuntijaryhmä tekee varsinaisen arvioinnin, jonka laatimisessa hyödynnetään monen eri alan erityisasiantuntemusta. Arviointia ohjaa yhteysviranomaisena Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). ELY-keskus varmistaa arvioinnin riittävyyden, ja antaa YVA-selostuksesta perustellun päätelmän. Kaivoshankkeen YVA-menettelyn läpivieminen vie kokonaisuudessaan aikaa useita vuosia. Tavoitteena on, että YVA-selostus valmistuu vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kun varsinainen YVA-menettely käynnistyy, laaditaan ensin YVA-ohjelma, joka on suunnitelma siitä, miten vaikutukset arvioidaan ja mihin osa-alueisiin keskitytään. Jokaisella on mahdollisuus antaa mielipiteensä YVA-ohjelmasta. Varsinainen vaikutusten arviointi käynnistyy YVA-ohjelmavaiheen jälkeen. Arvioinnin tulokset kootaan YVA-selostukseksi, joka tehdään ohjelmassa kuvatun suunnitelman ja ELY-keskuksen ohjaavan lausunnon mukaisesti. YVA-menettelyä kokonaisuudessaan tukevat vesiin, ympäristö- ja luontoarvoihin liittyvät tutkimukset. Selvitykset tarpeellisten tietojen hankkimiseksi on jo aloitettu, ja ne jatkuvat koko YVA-menettelyn ajan, ja monilta osin sen jälkeenkin.

Tällä hetkellä YVA-menettelyä valmistellaan, eli kerätään lähtötietoja ja laaditaan alustavia hankesuunnitelmia. Seuraavassa vaiheessa laaditaan YVA-ohjelma, johon siirrytään, kun alustavat hankevaihtoehdot hahmottuvat. 

Lisätietoa aiheesta.