Skip to main content

Vaihemaakuntakaava

Vaihemaakuntakaavan laatimisesta vastaa Lapin liitto. Maakuntakaavatyö laaditaan tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Maakuntakaavatyötä ohjaa Lapin liiton hallituksen nimeämä ohjausryhmä. Vaihemaakuntakaavan hyväksyy Lapin maakuntavaltuusto. Alustavan tavoiteaikataulun mukaisesti maakuntakaavan etenee hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2025 loppupuolella.

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.  Osallisilla on mahdollisuus antaa palautetta maakuntakaavatyön eri vaiheissa ja useilla eri tavoilla. Ensimmäistä kertaa palautetta on mahdollista antaa kaavan vireilletulon ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuuluttamisen yhteydessä ja kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville. Myöhemmin osalliset voivat antaa mielipiteen kaavan valmisteluvaiheessa tai muistutuksen kaavaehdotuksesta. Vapamuotoista palautetta on mahdollista antaa koko kaavaprosessin ajan. Kaavatyöhön voi osallistua myös prosessin aikana järjestettävissä esittely- ja keskustelutilaisuuksissa.  

Vaihemaakuntakaavan vaikutusten arviointi tapahtuu maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaisesti osana kaavaprosessia. Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään YVA-menettelyn ja Natura-arvioinnin tuloksia.

Osayleiskaavat

Yleiskaavaa laadittaessa otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakuntakaava(t). Muita huomioon otettavia asiakokonaisuuksia (MRL 39 §), jotka tässä kaavatyössä erityisesti korostuvat, ovat yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys, mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön, kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset, ympäristöhaittojen vähentäminen sekä rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen.  

Lisäksi kaivostoiminnan vaikutusalueella asuvien ihmisten ja elinkeinotoiminnan sekä luonnonympäristöjen osalta tulee pyrkiä minimoimaan kaivostoiminnan haitat myös mahdollisin yleiskaavallisin keinoin, esim. suojarakenteita ja tiestön linjauksia määritettäessä.

Anna palautetta kaavoitussuunnitelmasta