Skip to main content

Rovaniemen ja Ylitornion raja-alueella sijaitsevalle Rajapalojen alueelle on suunnitteilla kulta- ja kobolttikaivos. Hanke sijoittuu poronhoitoalueelle, Palojärven paliskunnan alueelle. Alueen maat ovat valtion omistuksessa.

Louhinnan ja kaivostoimintaa palvelevan infrastruktuurin toteuttamiseksi tutkitaan useita erilaisia vaihtoehtoja. Vaihemaakuntakaavalla ratkaistaan kaivoshanketta koskevat seudulliset maankäyttökysymykset. Maakuntakaavan rinnalla laaditaan myös kaivoshanketta koskevat ja yksityiskohtaisemmin rakentamista ohjaavat osayleiskaavat kummankin kunnan alueelle. Maakuntakaavan hyväksyy Lapin maakuntavaltuusto. Osayleiskaavat hyväksytään kunnan- ja kaupunginvaltuustoissa.  

Hankkeeseen liittyen toteutetaan kaavoituksen rinnalla myös ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely). Lainvoimaisten kaavojen lisäksi toiminnan käynnistäminen vaatii muun muassa kaivos-, ympäristö- ja vesitalousluvat. Hanketta koskevassa kaavoituksessa ja YVA-menettelyssä kiinnitetään erityistä huomiota monipuoliseen vuorovaikutukseen. 

Suunnitellun kaivoshankkeen esiintymät sijoittuvat osittain Mustiaapa-Kaattasjärven Natura-alueelle. Kaivostoimintaa palveleva infrastruktuuri suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan Natura-alueen ulkopuolelle. Hankkeeseen liittyen toteutetaan luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi- ja lausuntomenettely.

Kaavan alueellinen laajuus tarkentuu suunnitteluprosessin edetessä. Kaavoitusta valmistelee konsulttiyhtiö Sweco Infra & Rail Oy.

Lisätietoa aiheesta.

Anna palautetta kaavoitussuunnitelmasta